Friday, March 29, 2013

Dasanami's Math, Pada,Gotras,etc


Dakshina- Amnaya
(Southern)
Paschima- Amnaya
(Western)
Purva-amnaya
(Eastern)
Uttara-amanaya
(Northern)
Math -Monastery
Shringeri
Dwaraka
JagannathPuri
Jyotirdham
Pada(Order)
Puri, Sarasvati, Bharati
Tirth, Ashram
Vana, Aranya
Giri, Parvat. Sagar
Acharya
Sureswar
Hastamalaka
Padmapada
Totakacharya
Sampradaya(Sect)
Bhurivara
Keeravara
Bhagavara
Anandavara
Kshetra
Rameswar
Dwaraka
Purushottam
Badri-kshetra
God(Deva)
Adi-Varaha
Siddheswar
Jagannatha
Narayana
Upanishad
Brihadaranyaka
Chhandogya
Taittiriya
Mandukya
Veda
Yajurveda
Samaveda
Rikveda
Atharva-Veda
Mahavakya
Aham-Brahmasmi
Tattvamasi
Prajnanum Brahma
AyamAtma Brahma
Goddess
Kamakshi (Sarada)
BhadraKali
Vimala
PurnaaGiri
Tirtha(River)
Tungabhadra
GomatiTirtha
Mahonadhi
Alakananda
Gotra
Bhaveswar
Adhigata
Kashyap
Bhrigu

No comments:

Post a Comment